Główne zasady odpowiedzialności społecznej


 

A. Uczciwe warunki pracy 

Grupa Brother szanuje ludzi i respektuje prawa człowieka, oczekując od swoich pracowników działania w podobny sposób.

 

1. Zakaz dyskryminacji oraz molestowania

Grupa Brother nie toleruje aktów dyskryminacji oraz molestowania. W szczególności:
(1) bezprawnej dyskryminacji opartej między innymi o rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, ciążę, przekonania polityczne, przynależność związkową, stan cywilny, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność;
(2) naruszenia godności osoby poprzez molestowanie lub znęcanie się (w jakikolwiek sposób), kary cielesne, przymus psychiczny lub fizyczny.

 

2. Sprawiedliwe i zgodne z prawem praktyki zawodowe

Grupa Brother dba o przestrzeganie lokalnych przepisów, instrukcji właściwych organów oraz prowadzenie odpowiednich lokalnych praktyk branżowych w odniesieniu do warunków pracy. W tym: godzin, płac i świadczeń (z uwzględnieniem płac minimalnych) oraz nadgodzin.

 

3. Wolność zrzeszania się

Grupa Brother szanuje prawa pracowników w każdym z krajów, w którym działa, w zakresie wolnego zrzeszania się z innymi, członkostwa lub braku członkostwa w związkach zawodowych oraz grupach pracowniczych związanych z przestrzeganiem lokalnych praw i regulacji.

 

4. Praca dzieci i praca przymusowa

Grupa Brother nie akceptuje oraz nie zachęca do nielegalnych praktyk zawodowych. W szczególności firma nie: 
(1) wykorzystuje pracy pod przymusem oraz dobrowolnej pracy więźniów;
(2) wymaga oddawania dokumentów: dowodu osobistego, paszportu lub pozwoleń na pracę jako warunek zatrudnienia (z wyjątkiem czasowego udostępnienia w celu identyfikacji lub dopełnienia formalności rządowych;
(3) współpracuje z osobami, które zgodnie z lokalnym prawem posiadają obowiązek szkolny;
(4) współpracuje z osobami poniżej 15-tego roku życia (lub 14-go kiedy prawo na to zezwala);
(5) współpracuje z osobami poniżej 18-go roku życia, gdy prawdopodobne jest narażenie ich zdrowia lub bezpieczeństwa. 

 

5. Jasno zdefiniowana polityka dyscyplinarna

Grupa Brother klarownie określa politykę i procedury panujące w firmie, a także komunikuje je swoim pracownikom.

 

6. System nieprawidłowości

Grupa Brother posiada system wykrywania nieprawidłowości i zachęca pracowników do informowania o naruszeniu zasad odpowiedzialności społecznej w obrębie firmy, polityki firm współpracujących, lokalnych przepisów i regulacji. Firma nie aprobuje i odcina się od wszelkich prób wywierania nacisków na podmioty, które w dobrej wierze informują o naruszeniu lokalnego prawa, zapewniają również anonimowość informatorów. 


 

B. Zdrowie i bezpieczeństwo

1. Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Grupa Brother działa zgodnie z prawem oraz wszystkimi regulacjami, które mają wpływ na zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwo w miejscu pracy.
 
Grupa Brother dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy poprzez:
(1) ocenę i kontrolę potencjalnych zagrożeń w tym: pracy wymagającej fizycznie, elektryczności i innych źródeł energii, ognia, pojazdów oraz narażenia na substancje chemiczne, biologiczne i fizyczne;
(2) zapewnienie prawidłowo zaprojektowanego i dobrze utrzymanego miejsca pracy wraz ze sprzętem ochronnym;
(3) wdrożenie procedur i systemów bezpieczeństwa, a także prowadzenie szkoleń mających na celu zapobieganie, zarządzanie oraz informowanie o wypadku przy pracy i chorobie;
(4) wdrożenie strategii i procedur reagowania w sytuacjach uwzględniających ewakuację oraz wdrażania planów naprawczych.

 

2. Urządzenia sanitarne, żywność oraz warunki mieszkalne

Grupa Brother zapewnia pracownikom oraz osobom trzecim przebywającym w siedzibie firmy, czyste toalety oraz czystą wodę oraz odpowiednie miejsce umożliwiające przygotowanie posiłku oraz jego spożycie.
 
W przypadku zapewnienia warunków mieszkalnych, są one utrzymywane w czystości oraz bezpieczeństwie, a także wyposażone w wyjścia ewakuacyjne, gorącą wodę, ogrzewanie, wentylację i przestrzeń osobistą (zgodnie z lokalnymi standardami).  


 

C. Środowisko

Dbając o zrównoważony rozwój społeczeństwa, grupa Brother posiada politykę ochrony środowiska oraz dokłada starań w celu redukcji negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko. Grupa chroni środowisko uwzględniając wszystkie aspekty działalności pełen cykl życia produktu.
 
Grupa Brother dba o uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz licencji, a także przestrzeganie wszystkich niezbędnych lokalnych i międzynarodowych regulacji prawnych, w tym ograniczeń w stosunku do stosowania niektórych substancji.


 

D. Etyczne i odpowiedzialne praktyki biznesowe

Grupa Brother kieruje się w swoich działaniach zasadami etyki oraz najwyższej uczciwości.

1. Uczciwa współpraca

Grupa Brother działa w oparciu o politykę antymonopolową oraz zasady zdrowej konkurencji i jest przeciwna działaniom, które są w sprzeczności z zasadami wolnej i uczciwej konkurencji.

 

2. Odpowiednia reklama

Grupa Brother przestrzega obowiązujących standardów reklamowych i nie wykorzystuje reklam świadomie wprowadzających w błąd.

 

3. Odpowiednia promocja

Grupa Brother jest przeciwna korupcji, wymuszeniom oraz defraudacji. Łapówki lub inne sposoby uzyskania nadmiernej lub nieodpowiedniej przewagi nie powinny być wręczane ani akceptowane.

 

4. Raportowanie oraz rejestrowanie aktualnych informacji biznesowych

Grupa Brother rejestruje i zgłasza wszystkie niezbędne informacje, w tym dane księgowe, niezwłocznie i dokładnie. Wszystkie dane są prawidłowo przechowywane.
 
Grupa Brother dokonuje dokładnych i aktualnych ujawnień statusu finansowego oraz informacji z działalności operacyjnej firmy udziałowcom, inwestorom a także jednostkom rządowym, w celu ułatwienia podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 
Grupa Brother wymaga, aby osobiste oświadczenia poczynione przez pracowników w gazetach, radio, telewizji, za pomocą video czy internetu, nie sprawiały wrażenia wypowiedzi lub działania w imieniu firmy Brother. 

 

5. Zarządzanie informacjami

Grupa Brother zarządza informacjami w sposób restrykcyjny i zapewnia, że współpracownicy nie będą bezprawnie ujawniać informacji poufnych zarówno związanych z Grupą Brother, jak i z jednostkami współpracującymi czy klientami, osobom trzecim bez konsekwencji.

 

6. Ochrona informacji osobistych

Grupa Brother szanuje prywatność naszych dealerów, dystrybutorów, klientów a także współpracowników, dlatego stworzyliśmy zabezpieczenia mające na celu ograniczenie dostępu do informacji osobistych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Dane te, w tym dane osobowe, listy naszych dystrybutorów, dealerów, klientów i pracowników nie są udostępniane przez naszych pracowników osobom trzecim, chyba, że odbywa się to w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych i polityką firmy lub jeśli jest to koniecznie - za pozwoleniem zainteresowanych stron.
 

7. Polityka wobec poufnych danych

Pracownicy nie wykorzystują poufnych danych, gdyż mogłyby one niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo firmy.

 

8. Ochrona praw własności intelektualnej

Grupa Brother stara się zabezpieczać, utrzymywać i rozszerzać prawa własności intelektualnej ( w tym patenty, znaki handlowe oraz prawa  autorskie). Firma szanuje również prawa autorskie osób trzecich. Grupa Brother i jej współpracownicy nie naruszają praw własności intelektualnej innych osób.


 

E. System zarządzania, który ma na celu wdrożenie powyższych zasad

Grupa Brother ustanowiła system zarządzania w celu wprowadzenia zasad jak niżej:
(1) każda jednostka Grupy Brother posiada swój własny kodeks postępowania, wraz z innymi zasadami powyżej i wymaga od swoich pracowników ich przestrzegania;
(2) każda jednostka Grupy Brother posiada dział, który jest odpowiedzialny za kodeks postępowania;
(3) każda jednostka Grupy Brother szkoli swoich pracowników regularnie w zakresie przestrzegania kodeksu postępowania;
(4) każda jednostka Grupy Brother wykonuje cykliczny okresowy audyt w celu potwierdzenia zgodności z powyższymi zasadami; oraz,
(5) każda jednostka Grupy Brother po wykonaniu audytu, w razie konieczności, koryguje kodeks postępowania.
Kadra zarządzająca działu prawnego Brother Industries, Ltd jest odpowiedzialna za wdrożenie tych zasad w każdej jednostce grupy Brother wraz z systemem zarządzania. Odpowiada ona również za regularną kontrolę systemu.