1. Home Brother
  2. Oświadczenie przeciwko niewolnictwu

Oświadczenie dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi

Firma Brother International Europe Ltd jest zaangażowana w doskonalenie procesów mających na celi zwalczanie niewolnictwa i handlu ludźmi.

Informacje o firmie

Jesteśmy europejską centralą Grupy Brother oferującej urządzenia do druku domowego, biurowego oraz rozwiązania biznesowe, a naszą spółką macierzystą jest Brother Industries Ltd. - światowy producent elektroniki i sprzętu elektrycznego z siedzibą w Japonii.

Nasze zasady i polityki

Rozumiemy, że rola korporacji w procesie tworzenia zrównoważonego społeczeństwa stała się bardzo istotna, dlatego też Grupa Brother przyjęła „Zasady Odpowiedzialności Społecznej” (zwane w skrócie „Zasady”), aby pokazać, w jaki sposób wypełniamy nasze obowiązki społeczne i etyczne. Zasady te obejmują nasze zobowiązanie do poszanowania podstawowych praw człowieka poprzez zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy oraz zakaz pracy przymusowej (niewolnictwa), pracy dzieci i innych nielegalnych praktyk pracy. Aby zapewnić poprawne wdrożenie, każda firma należąca do Grupy Brother jest zobowiązana do ustanowienia systemu zgłaszania nieprawidłowości i zachęcania swoich pracowników do raportowania wszelkich naruszeń Zasad lub lokalnych przepisów. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach i polityce firmy Brother, odwiedź:

Procesy należytej staranności w odniesieniu do niewolnictwa i handlu ludźmi

Najpierw analizujemy systemy Brother w celu zidentyfikowania i oceny potencjalnych obszarów ryzyka w naszych łańcuchach dostaw. Następnie bazując na wynikach tego przeglądu wprowadzimy lub wzmocnimy systemy tak, aby:

  • ograniczyć ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi występujące w naszych łańcuchach dostaw
  • monitorować potencjalne obszary ryzyka
  • chronić sygnalistów

Planujemy przyjąć podejście oparte na ryzyku, czyli ustalać priorytetowe działania i zasoby bazując na potencjalnym poziomie ryzyka w naszych łańcuchach dostaw. Przy ocenie poziomu ryzyka możemy uwzględnić takie czynniki, jak obszary geograficzne i charakter działalności. Obecnie w ramach naszych łańcuchów dostaw, koncentrujemy wysiłki na działaniach związanych z zamówieniami i zakupami, ponieważ pozyskujemy surowce i części od dostawców zewnętrznych w różnych krajach. Jednak nadal będziemy identyfikować i oceniać inne potencjalne obszary zagrożeń oraz podejmować odpowiednie środki w celu ich zwalczania.

Przestrzeganie przez dostawcę naszych wartości

Nie tolerujemy niewolnictwa i handlu ludźmi. Wdrożyliśmy system sprawdzający koncentrujący się na dostawcach surowców i części, gdyż chcemy mieć pewność, że działają oni zgodnie z naszymi wartościami. System obejmuje kwestionariusze samooceny i gwarancje umowne, które wymagają od kontrahentów przestrzegania naszych Zasad Odpowiedzialności Społecznej i standardów zamówień. W przypadku, gdy nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani odpowiedziami udzielonymi przez dostawców, możemy ich poprosić o szczegółowe wyjaśnienie odpowiedzi i/lub przedłożenie planu działań naprawczych.

Szkolenia

Aby zapewnić wysoki poziom zrozumienia zagrożeń związanych z współczesnym niewolnictwem i handlem ludźmi w naszych łańcuchach dostaw i naszej działalności, zapewniamy szkolenia pracownikom firmy Brother.

Nasza skuteczność w zwalczaniu niewolnictwa i handlu ludźmi

Dążymy do tego, aby funkcjonowanie naszych łańcuchów dostaw nie przyczyniało się do niewolnictwa, handlu ludźmi czy rażącego nadużycia praw człowieka. Zamierzamy współpracować tylko z tymi dostawcami, którzy przestrzegają naszych wartości i Zasad Odpowiedzialności Społecznej. W przypadku, gdy kontrahenci nie przedstawią gwarancji zaprzestania niewolnictwa, handlu ludźmi lub łamania innych praw człowieka, rozważymy zakończenie naszych relacji biznesowych z nimi.

Dalsze kroki

Zamierzamy podjąć następujące kroki w celu zwalczania niewolnictwa i handlu ludźmi:

  • poprosić dostawców Brother o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego przeciwdziałaniu niewolnictwu, aby móc oszacować ryzyko dla każdego obszaru naszej działalności.
  • dodać punkty w umowach zakupu i umowach serwisowych, które wymagają od kontrahentów zagwarantowania, że nigdzie w ich działalności nie stosuje się pracy przymusowej (niewolnictwa) oraz, że zostały wprowadzone wszelkie niezbędne procedury mające na celu utrzymanie takiego stanu.  

Deklaracja ta została sporządzona zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. (ustawa parlamentu Wielkiej Brytanii) i stanowi nasze oświadczenie o niewolnictwie i handlu ludźmi za rok budżetowy zakończony 31 marca 2016 r.

Yuichi Tada, Dyrektor zarządzający
Brother International Europe Ltd. 5 września 2016 r.