REACH

to skrót od Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczanie stosowania substancji chemicznych). Jest to pakiet przepisów mających na celu poprawę ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska.

REACH dotyczy firm działających na terenie Europy, nakładając na nie określone obowiązki w zakresie stosowania substancji chemicznych.

Rozporządzenie REACH nr 1907/2006 to zbiór przepisów europejskich, który wszedł w życie 1 czerwca 2007 roku.

Jako firma odpowiedzialna i świadoma wpływu na środowisko zobowiązujemy się w pełni przestrzegać wymagań określonych w rozporządzeniu REACH.

Z czym wiąże się rozporządzenie REACH?

Firma Brother jest zobowiązana do gromadzenia informacji na temat właściwości substancji chemicznych używanych w jej produktach.

Substancje te muszą być zarejestrowane w centralnej bazie danych prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z ustalonym harmonogramem obejmującym różne fazy, który rozpisano do 2018 roku.

Współpracując z dostawcami, firma Brother spełniła wszystkie dotychczasowe terminy wymagane przez rozporządzenie REACH i kontynuuje działania w celu spełnienia przyszłych terminów.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy

Przepisy zobowiązują nas do ciągłego monitorowania substancji stosowanych w naszych produktach i porównywania z określoną w rozporządzeniu REACH listą proponowanych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).

Przepisy REACH wymagają podawania szczegółowych informacji na temat substancji SVHC zawartych w "produktach" w stężeniu wagowym przekraczającym 0,1%, aby umożliwić bezpieczną eksploatację produktu.

Informacje na temat obecności substancji SVHC  w produktach firmy Brother można znaleźć tutaj.