1. Home Brother
  2. Blog
  3. Rozwiązania
  4. 2022
  5. W jaki sposób etykietowanie może poprawić bezpieczeństwo elektryczne?
B54 - BIG Electrician Blog - Improving Electrical Safety _2340x1000

W jaki sposób etykietowanie może poprawić bezpieczeństwo elektryczne?

Rocznie w Unii Europejskiej dochodzi do około 3,1 mln wypadków przy pracy, z czego ponad 3 tys. z nich kończy się zgonem.

Unijny wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy spowodowanych porażeniem prądem1 jest 30 razy wyższy niż w przypadku innych wypadków. 2 Członkowie Parlamentu Europejskiego wzywają do zwrócenia szczególnej uwagi na bezpieczeństwo elektryczne oraz zapobieganie tego typu zdarzeniom w miejscu pracy.

Z inicjatywy Komisji Europejskiej wdrażany jest już projekt Vision Zero, którego celem jest wyeliminowanie wypadków śmiertelnych podczas wykonywania służbowych zadań, poprzez skłonienie pracodawców do zwiększenia świadomości zagrożeń w miejscu pracy.3 Sektor czeka „lekcja do odrobienia” w obszarze budowania świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy (BHP), zwłaszcza że nie tylko elektrycy są narażeni na ryzyko związane z porażeniem prądem.4

Zrozumienie zagrożeń związanych z elektrycznością

W całej UE odnotowuje się wysoki wskaźnik wypadków elektrycznych wśród pracowników, którzy nie byli elektrykami. Wyniki badań obrazują, że większość ofiar śmiertelnych tego typu zdarzeń to zatrudnieni wykonujący czynności, które nie były związane z konkretnymi pracami elektrycznymi5. Obecne przepisy BHP wymagają, aby szkolenia dotyczące zagrożeń elektrycznych były obowiązkowe wyłącznie dla elektryków. W związku z tym inni członkowie zespołów jak: konserwatorzy, personel IT, instalatorzy sprzętu itp. nie muszą przejść żadnego szkolenia w obszarze zagrożeń związanych z elektryką.5

Zaistniała sytuacja wskazuje na potrzebę precyzyjnego oznakowania potencjalnie niebezpiecznych stref i zapewnienia, że etykiety będą mocowane w takim miejscu, aby były widoczne przez pracowników. Umieszczenie odpowiednich oznaczeń ma podkreślić zagrożenia elektryczne oraz zapobiec niebezpiecznym sytuacjom.

Ograniczanie prawdopodobieństwa wystąpienia błędów człowieka

Badania pokazują, że błędy pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem elektrycznym są głównym powodem wypadków5 – aż 80% incydentów elektrycznych jest spowodowanych właśnie czynnikami ludzkimi.6 Większość niebezpiecznych sytuacji związanych z elektrycznością występuje z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest prowadzenie prac (konserwacja, naprawa) na urządzeniu, które zdaniem pracowników jest wyłączone z sieci, ale tak niestety nie jest. Drugi to praca na sprzęcie, o którym wiadomo, że jest pod napięciem, ale osoby pracujące na nim nie mają odpowiedniego przeszkolenia lub nie podjęły odpowiednich środków ostrożności.6

Brak świadomości pracowników oraz odpowiedniego oznakowania jest również czynnikiem, który ma wpływ na zdolność członków zespołu do rzetelnego postrzegania ryzyka.7 Jak zatem zapewnić personelowi wgląd w informacje dotyczące bezpieczeństwa, których potrzebuje, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych?

B54 - BIG Electrician Blog - Improving Electrical Safety BODY_2340x1000

Czym jest bezpieczeństwo elektryczne i jakie jest jego znaczenie?

Dyrektywa ramowa UE w sprawie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy stanowi, że pracodawcy mają prawny obowiązek oceny wszystkich zagrożeń oraz podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych i ochronnych. Obejmuje to ryzyko wynikające z użytkowania sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznych.8 Dyrektywa jasno mówi, że – aby uniknąć ryzyka i pomóc w zwalczaniu zagrożeń elektrycznych u źródła – pracodawcy muszą wydawać pracownikom odpowiednie instrukcje oraz wdrażać rozwiązania poprawiające poziom ochrony. Organizacje mają prawny obowiązek zagwarantowania, że miejsca pracy spełniają minimalne wymagania BHP dla elektrycznych instalacji 9 – oraz że widoczne znaki ostrzegawcze są umieszczone w niebezpiecznych strefach.10

Przepisy UE stanowią, że na skuteczność jakichkolwiek znaków czy etykiet nie powinien negatywnie wpływać zły design, czy stan oznaczenia oraz nieprawidłowa wysokość, na której zostały one umieszczone. Aby ułatwić pracownikom odczytywanie informacji z etykiet, należy je regularnie konserwować i naprawiać, a w razie potrzeby wymieniać, tak by pełniły swoje właściwości funkcjonalne – podnosząc przy tym poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.10

Jak profesjonalne etykietowanie poprawia bezpieczeństwo elektryczne?

Jednym z prostych sposobów zapewnienia, że odpowiednie informacje i komunikaty są dostępne dla pracowników – jest etykietowanie kabli i sprzętu elektrycznego. Pozwala to zminimalizować prawdopodobieństwo błędu oraz uniknąć potencjalnego zagrożenia. Wykorzystanie odręcznych etykiet jest technicznie zgodne z obostrzeniami, jednak ich tworzenie jest czasochłonne, a użyte materiały często nie są solidne ani trwałe. Z czasem mogą ulec zniszczeniu, przez co komunikaty przestaną być czytelne, co znacznie podwyższa ryzyko wypadków.

Mobilne drukarki etykiet stały się niezbędnymi narzędziami, które umożliwiają elektrykom tworzenie profesjonalnych, trwałych naklejek na przewody, przełączniki czy skrzynki bezpiecznikowe. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników w obliczu zagrożeń elektrycznych, ważne jest by wybierać etykiety w kolorach o wysokiej widoczności.

Zalecamy również, aby wybrać naklejki, które będą wystarczająco wytrzymałe, by mogły sprostać wymaganiom trudnych warunków pracy, z wysokim poziomem odporności na ścieranie, ekstremalne temperatury, wodę, chemikalia oraz blaknięcie. Należy zapamiętać, że im dłużej etykiety są w dobrym stanie, tym mniejsze ryzyko zagrożeń elektrycznych.

Sprawdź, w jaki sposób profesjonalne drukarki etykiet dla elektryków firmy Brother sprawiają, że ich praca staje się bezpieczniejsza i łatwiejsza.


Źródła
1. ec.europa.eu (Eurostat): "Statistics explained - Accidents at work statistics" - listopad 2020 r.
2. europarl.europa.eu: "Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-001413/2021"
3. Komisja Europejska: "Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027 Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy" – czerwiec 2021 r.
4. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy / Europejskie Obserwatorium Ryzyka: "Zielone miejsca pracy, nowe zagrożenia? Nowe i pojawiające się zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze energii elektrycznej (Warsztaty dla Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego "Energia elektryczna")"
5. International Journal of Environmental Research and Public Health: "Risk Profiling from the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) Accidents′ Databases: A Case Study in Construction Sites" - grudzień 2019 r.
6. oshwiki.eu: "Elektryczność" - (Ivan Božič, Instytut Bezpieczeństwa Pracy, Słowenia)
7. ESENER: "Oceny ryzyka w miejscu pracy przeprowadzane regularnie, w podziale na kraje, 2014-2019"
8. Dyrektywa ramowa Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 89/391/EWG: "Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy"
9. Dyrektywa UE 89/654/EWG: "Minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy"
10. Dyrektywa UE 92/58/EWG: "Minimalne wymagania dotyczące zapewnienia znaków bezpieczeństwa i / lub zdrowia w miejscu pracy"

Więcej w Rozwiązania

Może zainteresuje cię również

do góry