1. Home Brother
 2. Warunki użytkowania

Warunki korzystania ze strony internetowej

 

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ

 

CZEGO DOTYCZĄ NINIEJSZE WARUNKI?

 

Niniejsze Warunki określają zasady korzystania z naszej strony internetowej www.brother.pl

 

KIM JESTEŚMY I JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

 

www.brother.pl jest stroną internetową zarządzaną przez Brother International Europe Limited, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („My”). Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 664172 z siedzibą pod adresem Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE. Nasz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej to Brother Central and Eastern Europe GmbH, Pfarrgasse 58, 1230 Vienna, Austria, Oddział w Polsce ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Nasz numer VAT to PL5263028091.

 

Jesteśmy prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited company).

 

Można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@brother.pl albo dzwoniąc do naszego biura pod numer 22 44 16 300.

 

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI

 

Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze Warunki korzystania i zobowiązuje się ich przestrzegać.

 

Jeżeli użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

 

Zalecamy wydrukowanie niniejszych Warunków, aby można było do nich powrócić w przyszłości.

 

ISTNIEJĄ RÓWNIEŻ INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA

 

Niniejsze Warunki korzystania odnoszą się do opisanych poniżej dodatkowych warunków, które mają również zastosowanie do naszej strony internetowej.

 

 • Nasza Polityka prywatności www.brother.pl/privacy-policy określa zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy wszelkie dane osobowe Użytkownika, które gromadzimy i które nam przekazuje. Korzystając z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na powyższy sposób przetwarzania danych i gwarantuje, że wszystkie podane dane są poprawne.

 

MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW

 

Okresowo aktualizujemy niniejsze Warunki. Za każdym razem, gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z naszej strony internetowej, powinien sprawdzić niniejsze Warunki, aby upewnić się, że rozumie warunki, które mają zastosowanie przez cały czas. Niniejsze Warunki były ostatnio aktualizowane 24 maja 2018 r.

 

MOŻEMY WPROWADZAĆ ZMIANY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Możemy okresowo aktualizować naszą stronę internetową i wprowadzać do niej zmiany, które będą odzwierciedlać zmiany dotyczące naszych produktów, potrzeb użytkowników i naszych priorytetów biznesowych.

 

MOŻEMY RÓWNIEŻ ZAWIESIĆ LUB ZAMKNĄĆ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

 

Korzystanie z naszej strony internetowej jest nieodpłatne. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa ani jakiekolwiek znajdujące się na niej treści będą zawsze dostępne czy też dostarczane bez zakłóceń. Możemy zawiesić działanie naszej strony internetowej, zamknąć ją albo ograniczyć jej dostępność w części albo w całości ze względów biznesowych i operacyjnych. Będziemy starać się powiadamiać użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o zawieszeniu lub zamknięciu strony.

 

Użytkownik ma również obowiązek upewnić się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej strony internetowej korzystając z połączenia internetowego użytkownika, znają niniejsze Warunki korzystania i inne odnośne warunki oraz że ich przestrzegają.

 

NASZA STRONA INTERNETOWA PRZEZNACZONA JEST DLA UŻYTKOWNIKÓW W POLSCE.

 

Nasza strona internetowa przeznaczona jest dla osób zamieszkałych w Polsce. Nie twierdzimy, że treści dostępne na naszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem są odpowiednie do stosowania czy dostępne w innych lokalizacjach.

 

UŻYTKOWNIK MA OBOWIĄZEK CHRONIĆ DANE SWOJEGO KONTA

 

Jeżeli użytkownik wybierze albo otrzyma od nas kod identyfikacyjny użytkownika, hasło albo inne dane w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, dane takie należy traktować jako poufne. Nie wolno ujawniać ich podmiotom zewnętrznym.

 

Mamy prawo dezaktywować dowolny kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, zarówno te wybrane przez użytkownika jak i przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik naruszył postanowienia niniejszych Warunków korzystania.

 

Jeżeli użytkownik wie albo podejrzewa, że ktoś inny iż on zna kod identyfikacyjny albo hasło użytkownika, należy bezzwłocznie nas o tym powiadomić biuro@brother.pl.

 

DOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z MATERIAŁÓW NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Jesteśmy właścicielem albo licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz materiałów na niej publikowanych. Dzieła te chronione są na mocy praw autorskich i traktatów obowiązujących na całym świecie. Wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone.

 

Użytkownik może wydrukować jedną kopię i pobierać fragmenty dowolnych podstron z naszej strony internetowej na swój użytek i może zwrócić uwagę innych osób w ramach swojej organizacji na treści zamieszczane na naszej stronie internetowej.

 

Użytkownikowi nie wolno w żaden sposób modyfikować papierowych ani elektronicznych kopii wydrukowanych ani pobranych materiałów i nie wolno mu wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, dźwiękowych ani graficznych oddzielnie, bez towarzyszącego im tekstu.

 

Zawsze należy uwzględniać nasz status (oraz wszelkich zdefiniowanych osób mających wkład w treści) jako autorów treści na naszej stronie internetowej.

 

Użytkownikowi nie wolno korzystać z żadnych elementów treści na naszej stronie internetowej w celach komercyjnych bez pozyskania od nas albo naszych licencjodawców licencji zezwalającej na takie korzystanie.

 

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze dowolny element naszej strony internetowej naruszając niniejsze Warunki korzystania, straci prawo do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym i będzie musiał, wedle naszego życzenia, zwrócić albo usunąć wszelkie sporządzone kopie materiałów.

 

NIE NALEŻY POLEGAĆ NA INFORMACJACH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Treści znajdujące się na naszej stronie internetowej zamieszczone są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Nie należy uznawać ich za zalecenia, których powinno się przestrzegać. Przed podjęciem jakichkolwiek działań bądź wstrzymaniem się od ich pojęcia na podstawie treści znajdujących się na naszej stronie internetowej należy zasięgnąć rady profesjonalisty lub eksperta.

 

Podejmujemy uzasadnione starania, aby aktualizować informacje na naszej stronie internetowej, jednakże nie składamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych oświadczeń, deklaracji ani gwarancji, że treści na naszej stronie internetowej są poprawne, kompletne czy aktualne.

 

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRONY INTERNETOWE, DO KTÓRYCH ZAMIESZCZAMY ŁĄCZA

 

Zamieszone na naszej stronie internetowej łącza do innych stron internetowych i zasobów dostarczanych przez podmioty zewnętrzne są udostępniane wyłącznie dla informacji Użytkownika. Obecność takich łączy nie oznacza, że strony internetowe, do których łącza te przekierowują, czy znajdujące się na nich informacje zostały przez nas zatwierdzone.

 

Nie kontrolujemy treści tych stron internetowych ani zasobów.

 

TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE SĄ PRZEZ NAS ZATWIERDZANE

 

Na tej stronie internetowej mogą znajdować się informacje i materiały zamieszczane przez innych użytkowników strony internetowej, na przykład na tablicy ogłoszeń lub na czacie. Takie informacje i materiały nie są przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. Opinie przedstawiane przez innych użytkowników na naszej stronie internetowej nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.

 

Zażalenia dotyczące informacji lub materiałów zamieszczanych przez innych użytkowników można składać korzystając z: biuro@brother.pl

 

 

 

NASZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 

W przypadku zarówno użytkowników prywatnych, jak i użytkowników biznesowych:

 

 • W żaden sposób nie wyłączamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w zakresie, w którym byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć albo uszczerbek na zdrowiu wynikające z zaniedbania ze strony naszej, naszych pracowników, pełnomocników lub podwykonawców, jak również wynikające z oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd.

W przypadku użytkownika biznesowego:

 

 • Wyklucza się wszelkie warunki dorozumiane, gwarancje, oświadczenia albo inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej strony internetowej albo jakichkolwiek treści na niej zawartych.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, czy to odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania), odpowiedzialności z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego, czy odpowiedzialności z dowolnego innego tytułu, za żadną stratę ani szkodę, nawet możliwą do przewidzenia, wynikającą z albo w związku z:
 • wykorzystaniem albo niemożliwością wykorzystania naszej strony internetowej; lub
 • wykorzystaniem jakichkolwiek treści wyświetlanych na naszej stronie internetowej albo opieraniem się na nich.
 • Nie ponosimy w szczególności odpowiedzialności w następujących przypadkach:
 • utraty zysków, sprzedaży, transakcji albo przychodu;
 • przerwy w działalności;
 • utraty oczekiwanych oszczędności;
 • utraty możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
 • strat lub szkód pośrednich czy wynikowych.

W przypadku użytkownika prywatnego:

 

 • Proszę zauważyć, że udostępniamy naszą stronę internetową jedynie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie ze strony internetowej w celach komercyjnych albo biznesowych, i nie ponosimy odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działalności albo utraty możliwości biznesowych.
 • Jeśli dostarczona przez nas wadliwa treść cyfrowa uszkodzi urządzenie albo treść cyfrową należące do użytkownika z powodu niedołożenia przez nas należytej staranności i niezastosowania odpowiednich umiejętności, naprawimy szkodę albo wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. [Nie będziemy jednak ponosić odpowiedzialności za szkody, których użytkownik mógł uniknąć instalując zalecane przez nas nieodpłatne aktualizacje ani za szkody wynikłe z powodu niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji albo niespełnienia minimalnych wymagań systemowych przekazanych mu przez nas.]

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY I UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO ICH WPROWADZAĆ

 

Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie wolna od usterek albo wirusów.

 

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik ma obowiązek skonfigurować swoje technologie informatyczne, programy komputerowe i platformę. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

 

Użytkownikowi nie wolno korzystać z naszej strony internetowej w niewłaściwy sposób, umyślnie wprowadzając do niej wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne i inne materiały, które są złośliwe albo szkodliwe technologicznie. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona, ani żadnych serwerów, komputerów albo baz danych powiązanych z naszą stroną internetową. Użytkownik nie może atakować naszej strony internetowej poprzez ataki typu DoS albo DDoS. Naruszając to postanowienie, użytkownik popełnia czyn zabroniony zgodnie z postanowieniami Ustawy dotyczącej niewłaściwego wykorzystania komputerów z 1990 r. (Computer Misuse Act). Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie tożsamości użytkownika. W przypadku tego rodzaju naruszenia użytkownik straci prawo do korzystania z naszej strony internetowej ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

PRZEPISY KTÓREGO KRAJU MAJĄ ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU SPORÓW?

 

W przypadku konsumentów niniejsze Warunki korzystania, ich przedmiot i forma podlegają przepisom prawa obowiązującym w kraju użytkownika. My i użytkownik wyrażamy zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów w Polsce.

 

W przypadku użytkowników biznesowych niniejsze Warunki korzystania, ich przedmiot i forma (oraz jakiekolwiek spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają przepisom prawa w Wielkiej Brytanii. Obie strony wyrażają zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów Wielkiej Brytanii.

 

NASZE ZNAKI TOWAROWE SĄ ZAREJESTROWANE

 

Nazwa i logo Brother są zarejestrowanymi znakami towarowymi w Europie. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać ich bez naszej zgody.