Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Brother Central and Eastern Europe GmbH z siedzibą w Wiedniu, Pfarrgasse 58, 1230 Wiedeń, Austria, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski poprzez swój oddział: Brother Central & Eastern Europe Gmbh, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Oddział w Polsce  z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610675, REGON: 364132745, NIP: 5263028091.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w celu realizowania bieżącej komunikacji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości, zgłoszonych zapytań, opinii lub uwag.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Obowiązek informacyjny

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest Brother Central and Eastern Europe GmbH z siedzibą w Wiedniu, Pfarrgasse 58, 1230 Wiedeń, Austria, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski poprzez swój oddział: Brother Central & Eastern Europe Gmbh, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Oddział w Polsce  z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-675 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000610675, REGON: 364132745, NIP: 5263028091.

Dane kontaktowe

Można się z nami skontaktować:

 • pisemnie na adres naszego oddziału w Polsce: Brother Central & Eastern Europe Gmbh, Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
 • Pod adresem e-mail: rodo@brother.pl

Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz uprzednio używany e-mail w przypadku, gdy wcześniej kontaktowałeś/łaś się z nami z innego adresu e-mail, w celu prawidłowego zidentyfikowania Twojej osoby oraz udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości. W razie wątpliwości co do Twojej tożsamości możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w celu realizowania bieżącej komunikacji oraz ewentualnej odpowiedzi na treść przesłanej wiadomości, zgłoszonych zapytań, opinii lub uwag. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes oparty na możliwości komunikowania się z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do tego aby odpowiedzieć na Twoją wiadomość, zgłoszone zapytania, opinie lub uwagi.

Twoje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacja o odbiorcach danych

Twoje dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy:

 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa
 • jest to Nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego
 • udzielisz na to zgodę

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 • dostawcy usług informatycznych i telekomunikacyjnych
 • podmioty świadczące pomoc prawną
 • organy publiczne i inne podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa
 • firmy audytujące i consultingowe
 • podmioty należące do grupy firm marki Brother

Przekazywanie Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane będą przetwarzane do zakończenia korespondencji z Tobą oraz przez okres wskazany w naszych politykach tworzenia kopii bezpieczeństwa zasobów skrzynek pocztowych, nie dłużej niż 11 lat. Po tym czasie możemy również przetwarzać Twoje dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz ponadto prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami w powyżej wskazany sposób ( w części „Dane kontaktowe” powyżej).

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 90 dni.