Gwarancja na produkty firmy Brother

Nazwa i adres gwaranta:

Brother Central and Eastern Europe GmbH Oddział w Polsce
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
Infolinia: 0 801 333 803
www.brother.pl

Szanowni Klienci,

Firma Brother Central and Eastern Europe GmbH, Oddział w Polsce (zwana dalej „Brother” lub „my”) chciałby podziękować Państwu za zakup produktu Brother i wyrazić przekonanie, że będą Państwo zadowoleni z dokonanego wyboru, ponieważ produkt ten opracowano tak aby spełniał wymogi użytkownika umożliwiając bezproblemową pracę.   

Jeżeli jednak produkt okazałby się wadliwy (niezgodny z umową) z powodu nieprawidłowości w projekcie, materiałach lub wykonaniu, przez okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu detalicznego, firma Brother zobowiązuje się wykonać bezpłatną naprawę wedle własnego uznania, wymienić urządzenie, pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika legitymującego się oryginalnym dowodem zakupu (zwany dalej „Kupującym”) warunków gwarancji podanych poniżej.

Przed złożeniem reklamacji prosimy o zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika online dostępnym pod adresem: support.brother.com/manuals, a w razie wątpliwości kontakt z naszym działem wsparcia technicznego pod numerem + 48 801 333 803.

Warunki gwarancji

1) Zakres gwarancji

a) Gwarancja jest ważna wyłącznie wraz z oryginalną fakturą lub paragonem (na którym podana jest data zakupu, nazwa produktu i sprzedawcy), które zawierają pełną i czytelną informację.
b) Gwarancja obowiązuje w Polsce.
c) Gwarancja traci ważność, jeśli numer seryjny produktu został w jakikolwiek sposób zmieniony lub usunięty, albo stał się nieczytelny.
d) W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zmian lub przeróbek, których dokonano na produkcie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Brother.
e) W przypadku konieczności naprawy, gwarancja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy produkt jest dostarczony do serwisu wraz z materiałami eksploatacyjnymi.

2) Składanie reklamacji gwarancyjnych

a) Zalecana jest rejestracja produktu w firmie Brother na stronie Internetowej http://www.brother.com/registration/.
b) Szczegółowy opis procedury gwarancyjnej znajduje się na stronie internetowej: https://www.brother.pl/support/warranty/bpl-service lub w celu uzyskania niezbędnych informacji należy skontaktować się z infolinią Brother pod numerem: 0 801 333 803.

3) Warunki gwarancji

a) Jeżeli towar (produkt) jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać jego naprawy lub wymiany.
b) Brother może dokonać wymiany, gdy Kupujący  żąda naprawy, lub Brother może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (produktu) z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Brother. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Brother, może on odmówić doprowadzenia towaru (produktu) do zgodności z umową.
c) Przy ocenie nadmierności kosztów dla Brother uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru (produktu) z umową, wartość towaru (produktu) zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego   powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru (produktu) do zgodności z umową.
d) Brother dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Brother został poinformowany przez Kupującego  o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru (produkt) oraz cel, w jakim Kupujący go nabył.
e) Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów ponosi Brother.
f) Kupujący zobowiązany jest udostępnić Brother towar (produkt) podlegający naprawie lub wymianie. Brother odbiera od Kupującego towar (produkt) na swój koszt.
g) Kupujący nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru (produkt), który następnie został wymieniony.

4) Zaznacza się w sposób wyraźny, że gwarancja nie obejmuje:

a) Materiałów eksploatacyjnych.
b) Elementów i funkcji oprogramowania, które nie zostały dostarczone przez firmę Brother.
c) Regularnej konserwacji i naprawy lub wymiany części spowodowanych normalnym zużyciem.
d) Uszkodzeń produktu lub spadku jakości wydruku spowodowanych przez materiały eksploatacyjne, których jakość pozostaje poza kontrolą firmy Brother.
e) Szkód wynikających z nadużycia lub nieprawidłowego użycia produktu. Sposób użycia powinien być zgodny z opisanym w Podręczniku użytkownika.  
f) Awarii spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji przekazanych przez firmę Brother na temat prawidłowej konserwacji jaką należy wykonywać w związku z utrzymaniem produktu.
g) Instalacji lub wykorzystania produktu w sposób niezgodny z normami technicznymi, bezpieczeństwa i prawnymi obowiązującymi w kraju użytkowania.
h) Szkód wynikających z napraw wykonanych przez nieautoryzowany serwis lub przez samego Kupującego.
i) Szkód spowodowanych nieodpowiednim opakowaniem na czas transportu (zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania, na wypadek konieczności przetransportowania produktu).
j) Uszkodzeń przypadkowych lub spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, działaniem wody, pożarem, nieprawidłową wentylacją lub innymi czynnikami pozostającymi poza kontrolą firmy Brother.

5) Postanowienia końcowe

W przypadku braku zgodności produktu z umową Kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony sprzedającego i na jego koszt. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

Kategoria produktu

Okres gwarancji

MW-, PJ-, RJ-, TD- oraz inne drukarki mobilne

Trzy lata

Pozostałe drukarki, faksy, urządzenia wielofunkcyjne, skanery oraz drukarki etykiet serii PT i QL.

Dwa lata


Warunki gwarancji Brother dla produktów zakupionych przed 01.01.2023