Dodane do koszyka
  1. Home
  2. Serwis i wsparcie
  3. Warunki gwarancji na produkty Brother
  4. Rozszerzona 5-letnia gwarancja

Rozszerzona 5-letnia gwarancja

Regulamin

 Regulamin rozszerzonej 5-letniej gwarancji

 Rejestracja internetowa
 

1)       WARUNKI
Aby móc korzystać z serwisu gwarancyjnego, wszelkie prace konserwacyjne oraz serwisowe, o których mowa w Instrukcji Obsługi danego produktu muszą być przeprowadzane przez autoryzowany punkt serwisowy Brother. Należy również wziąć pod uwagę wszelkie wskazówki zawarte w Instrukcji Obsługi, a szczególnie te, dotyczące właściwej pracy urządzenia. Ponadto, w urządzeniu należy zawsze stosować oryginalne materiały eksploatacyjne firmy Brother. W przeciwnym razie, prawa wynikające z gwarancji na to urządzenie mogą zostać utracone. 
 
2)       REJESTRACJA 
Warunkiem przyznania bezpłatnej przedłużonej gwarancji Brother jest otrzymanie wraz z zakupionym urządzeniem Brother obowiązującej w Polsce karty gwarancyjnej oraz zarejestrowanie urządzenia Brother na stronie internetowej firmy Brother http://www.brother.pl/support/warranty-page. Po spełnieniu powyższych warunków okres gwarancji ulegnie bezpłatnemu przesłużeniu z 2 lat do 5 lat od daty zakupu urządzenia. Ta dodatkowa usługa jest działaniem promocyjnym firmy Brother Polska Sp. z o.o. i jest dostępna po dokonaniu rejestracji oraz spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w regulaminie. Firma Brother zastrzega sobie prawo do wybiórczej następczej weryfikacji dokonanych zgłoszeń urządzeń w programie przedłużonej gwarancji. W przypadku stwierdzenia, iż urządzenie w chwili rejestracji nie spełniało warunków niniejszego regulaminu Brother uprawnione jest do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych objętych niniejszym regulaminem, a pierwotnie przyznana przedłużona gwarancja uznana zostanie za anulowaną.
 
3)       USŁUGI 
Niniejsza rejestracja spowoduje rozszerzenie i przedłużenie standardowej gwarancji Brother.
a)            Naprawa/Wymiana na miejscu
i)             Usługa ta zastąpi standardową gwarancję Brother dla danego produktu firmy Brother. Rozszerzenie gwarancji obejmuje naprawę na miejscu u Klienta każdej usterki urządzenia, objętej standardową gwarancją firmy Brother w ciągu 5 lat od daty zakupu produktu. Zlokalizowanie usterek i ich naprawa w konkretnym zarejestrowanym produkcie firmy Brother jest ograniczone. 
ii)            W przypadku wadliwego działania urządzenia, Klient musi skontaktować się z oddziałem firmy Brother wymienionym w ulotce zawierającej standardową gwarancję firmy Brother lub zadzwonić do biura obsługi telefonicznej Brother działającego pod nr telefonu: 801-333-803 lub 22 500 94 94. Jeśli naprawa usterki nie jest możliwa podczas wstępnych czynności diagnostycznych, to wówczas firma Brother rozpocznie procedurę naprawy lub wymiany urządzenia na miejscu u Klienta. Decyzja o tym, czy należy dokonać naprawy, czy też wymiany uszkodzonego urządzenia należy do firmy Brother. Wymienione części zamienne lub urządzenia przechodzą na własność firmy Brother.
iii)           W kontakcie telefonicznym może nastąpić wstępna kwalifikacji wady, natomiast dalsze badania zostaną przeprowadzone w odpowiednim terminie. Z zastrzeżeniem, że Klient znajduje się w zasięgu działania jednostki, typowy czas wyznaczony na naprawę na miejscu wynosi 24 godziny, jeśli Klient mieszka w miejscowości/mieście, gdzie znajduje się oddział firmy Brother lub 48 godzin, gdy klient mieszka w innym miejscu. Jednakże, firma Brother zastrzega sobie prawo do przekroczenia tych terminów.
iv)           Naprawa gwarancyjna realizowana na miejscu u Klienta może odbywać się tyko w kraju, w którym dane urządzenie firmy Brother zostało zakupione.
v)            Klient umożliwi firmie Brother wywiązanie się z terminowego przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej. W przeciwnym razie, firma Brother jest zwolniona z dokonania naprawy gwarancyjnej. 
 
Firma Brother odpowiada za usterki lub obniżone parametry jakościowe urządzenia, które są wyraźnie określone w gwarancji. Firma Brother nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych. Rekompensata za straty finansowe, np. za czas przestoju w produkcji nie przysługuje. Wszelkie inne zobowiązania są wyraźnie wyłączone w ramach obopólnego porozumienia.
 
Usługami, które nie wchodzą w zakres niniejszej umowy są: czyszczenie urządzenia, materiały eksploatacyjne oraz części zużywające się podczas normalnej eksploatacji. Personel autoryzowanego serwisu Brother będzie dokonywał napraw jedynie tych uszkodzeń, które są objęte standardową gwarancją Brother.
 
4)       WYŁĄCZENIA
Z niniejszej gwarancji są wyraźnie wyłączone następujące elementy:
a)            Materiały eksploatacyjne;
b)            Parametry i funkcje oprogramowania, które nie zostały dostarczone przez firmę Brother;
c)            Okresowe konserwacje i naprawy lub wymiana części z powodu ich normalnego zużycia w trakcie eksploatacji;
d)      Uszkodzenia urządzenia lub obniżenie jakości druku, które jest spowodowane stosowaniem materiałów eksploatacyjnych, których jakość nie jest kontrolowana przez firmę Brother; 
e)           Uszkodzenia wynikające z nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania produktu. Korzystanie z urządzenia powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w Instrukcji Obsługi;
f)             Wszelkie awarie, spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji wydanych przez firmę Brother, a odnoszących się do odpowiedniej procedury konserwacyjnej opracowanej dla danego typu urządzenia;
g)             Instalacja lub używanie urządzenia niezgodnie z obowiązującymi normami technicznymi, bezpieczeństwa lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium państwa, gdzie jest ono używane;
h)            Uszkodzenia wynikające z napraw prowadzonych przez nieupoważniony personel serwisowy lub też przez samego użytkownika;
i)             Uszkodzenia podczas transportu spowodowane niewystarczającym lub nieodpowiednim opakowaniem (sugerujemy zachowanie oryginalnego opakowania i wykorzystanie go w przypadku, gdyby urządzenie z jakiegokolwiek powodu musiało być transportowane);
j)             Przypadkowe uszkodzenia oraz uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, zalaniem wodą, pożarem, nieodpowiednią wentylacją lub też spowodowane czynnikami znajdującymi się poza kontrolą firmy Brother.
 
5)       KOSZTY
Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego niezbędne jest wykonanie naprawy, to firma Brother, pokryje wszelkie koszty wynikające z tej naprawy, a w szczególności koszty prac naprawczych, części zamiennych, które są niezbędne do przywrócenia właściwego działania urządzenia oraz, w zależności od rodzaju stosowanej gwarancji, koszty transportu urządzenia do i z autoryzowanego serwisu Brother. Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działalności biznesowej lub za konieczne odzyskiwanie danych Klienta, które ma związek z realizowaną naprawą.
 
6)       ROSZCZENIA I EGZEKUCJA ROSZCZEŃ
Klient może wystąpić z roszczeniami gwarancyjnymi tylko po dostarczeniu oryginalnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej produktu. Pięcioletni okres gwarancji jest dobrowolną usługą oferowaną przez firmę Brother Polska Sp. z o.o. na zakupione produkty firmy Brother i dotyczy produktu spełniającego warunki określone w pkt. 2. Jeśli produkt był używany do końca jego okresu eksploatacji, to wówczas okres gwarancji kończy się w momencie zakończenia tego okresu eksploatacji.
 
7)        ZBYWALNOŚĆ GWARANCJI
Niniejsza gwarancja nie jest zbywalna.
 
8)       WARUNKI OGÓLNE
Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na prawa przysługujące Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów, ani też nie ma wpływu na prawa wynikające z umowy zakupu/sprzedaży, jakie Klient posiada wobec sprzedawcy.
 
9)       SĄD KOMPETENTNY DO ROZSTRZYGANIA SPORÓW
Sądem kompetentnym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla klienta.
 
10)    ZMIANY I POPRAWKI DO UMOWY GWARANCYJNEJ
Zmiany i poprawki muszą mieć formę pisemną.  Brother zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej promocji bez uprzedzenia i podawania uzasadnienia. Wprowadzone zmiany są skuteczne od dnia ich zakomunikowania na stronach internetowych firmy Brother, z tym zastrzeżeniem, iż wywołują one skutki prawne na przyszłość jedynie dla klientów rejestrujących zakupione urządzenia po zakomunikowaniu zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych już przez klientów, którzy dokonali rejestracji produktów przed zmianą regulaminu.
 
Warszawa, 29.10.2015
________________________________________